S?t cao co gi?t ? tr? em

S?t cao co gi?t là m?t h?i ch?ng b?nh c?p tính và n?ng th??ng g?p ? tr? em, ??c tr?ng ch? y?u là co gi?t và h?n mê trên lam sàng . Còn ???c g?i là “ ch?ng co gi?t ”, tên th??ng g?i là “ch?ng co gi?t ”.

B?nh có th? x?y ra vào b?t k? mùa nào và th??ng ph? bi?n h?n ? tr? em t? 1 ??n 5 tu?i. Tu?i càng nh?, t? l? m?c b?nh càng cao. Ch?ng th??ng nguy hi?m và thay ??i nhanh chóng, ?e d?a ??n tính m?ng c?a tr?.

Vì v?y, các th?y thu?c th?i x?a cho r?ng co gi?t là do th?i ti?t thay ??i, do nhi?u ng??i tr??c khi thay ??i th?i ti?t hay lên c?n co gi?t.

Các tri?u ch?ng c?a co gi?t có th? ???c tóm t?t trên lam sàng thành tám l?n. Cái g?i là tám tr?ng thái ?ó là: co gi?t, véo von, run r?y, ngh?t th?, ??o ng??c, d?n ??u, l?c l? và nhìn.

S? xu?t hi?n c?a gi? th? tám cho th?y r?ng các c?n co gi?t ?? x?y ra. Tuy nhiên, khi m?t c?n ho?ng lo?n x?y ra, nó kh?ng nh?t thi?t ph?i xu?t hi?n ? c? tám.

Khi c?n co gi?t kh?i phát nhanh và ch?m, các tri?u ch?ng c?a h?i ch?ng v?a gi? v?a r?n. Có nóng có l?nh nên h?i ch?ng lam sàng th??ng chia co gi?t thành co gi?t n?ng và co gi?t ch?m .

B?t k? c?n b?o b?nh nào kh?i phát ??t ng?t và nh?ng ng??i m?c ch?ng d??ng h? g?i chung là ch?ng co gi?t c?p tính, nh?ng ch?ng b?nh kh?i phát ch?m và thi?u am ???c g?i chung là ch?ng co gi?t ch?m.

Tay y g?i b?nh này là ch?ng co gi?t nhi . ?i kèm v?i s?t , ph?n l?n ??i v?i các b?nh truy?n nhi?m do nhi?m trùng n?i s? c?a b?nh là viêm màng n?o th?ng th??ng , áp xe n?o , viêm n?o , các b?nh ky sinh trùng ? n?o ;

các b?nh truy?n nhi?m ngo?i s? là co gi?t do s?t , m?t lo?t các b?nh nhi?m trùng n?ng (ví d?, l? tr?c khu?n nhi?m ??c , nhi?m ??c viêm ph?i , nhi?m trùng huy?t , v.v.).

Nh?ng ng??i kh?ng s?t ph?n l?n là do các b?nh kh?ng lay nhi?m, ngoài ??ng kinh th?ng th??ng còn có r?i lo?n n??c và ?i?n gi?i , h? ???ng huy?t , ng? ??c thu?c , ng? ??c th?c ph?m , b?nh chuy?n hóa di truy?n , ch?n th??ng s? n?o, u n?o, v.v.

L?ch s? y khoa lam sàng nên ???c h?i m?t cách chi ti?t, ki?m tra s?c kh?e nên ???c th?c hi?n m?t cách c?n th?n , và t??ng ?ng v?i k? thi phòng thí nghi?m nên ???c th?c hi?n ?? xác ??nh ch?n ?oán và k?p th?i th?c hi?n ?i?u tr? nh?m m?c tiêu.

Ho?ng lo?n 

C?n nguyên và b?nh sinh
B?nh co gi?t c?p tính do c?m cúm h?n sáu t? n?n , d?ch ??c t? ác ??c , th?nh tho?ng ho?ng s? do b?o.

Sáu c?m giác ngo?i sinh ??u có th? gay ra co gi?t. Trong ?ó , tà khí c?a gió ác , mùa h? , b?nh d?ch nhi?t ?m chi?m ?u th?.

Tr? em da y?u, Can ho kh?ng sát, d? c?m m?o khi tà t? bàn vào, ác cú Tr??ng nhi?t m?nh , h?a phan c?c nóng , ??m h?a v??ng, và c? ng??i th? huy?t, màng tim co rút , gan c?m phong hàn, s?t cao và chóng m?t , co gi?t, co gi?t, n?n ra máu, ho?c th?y chính tà, b? quan .

N?u ch? ?? ?n u?ng kh?ng h?p ly , ho?c v? tình ?n ph?i nh?ng th?c ph?m nhi?m ??c, ??c h?i s? làm cho ??i tràng và d? dày b? sung huy?t, ??m nhi?t xam nh?p, khí tr? kh?ng tiêu tr? ???c , máy khí b?t l?i, suy nh??c s? bi?n ch?ng. ng?n l?a. Ph?, h?a và ?m ??t, làm chói m?t màng tim, c?m m?o phong hàn, có th? th?y s?t cao, ng?t x?u , co gi?t, n?n m?a, ?au b?ng , tiêu ch?y.

Tr? r?t rè, sinh l?c y?u , kh?ng ch?u ??ng ???c nh?ng kích thích b?t ng?, h? ch?m vào v?t l?, nghe ti?ng ??ng l?n, l? té ng? thì ho?ng s? d? d?i, lo?n th?n , gan gió ??ng trong , có ti?ng la hét, co gi?t, ng?t x?u. .

Tóm l?i, c? ch? b?nh sinh chính c?a ch?ng co gi?t c?p là s? ?nh h??ng l?n nhau c?a nhi?t, ??m, co gi?t, phong hàn, là nhan qu? l?n nhau.

B?nh chính là ? kinh m?ch tim và gan. ? tr? em khi ngo?i tà d? chuy?n t? nhi?t, nhi?t sinh ra ??m, c?c nhi?t sinh ra phong hàn, phong hàn thì kinh s?, phong hàn thì n?ng lên co gi?t.

ch?n ?oán lam sàng

1. Kh?i phát ??t ng?t, kèm theo s?t cao, chóng m?t, co gi?t, có ??m trong c? h?ng, m?t h?ch, nhìn ch?m ch?m ho?c lác , có th? kéo dài vài giay ??n vài phút. Trong tr??ng h?p nghiêm tr?ng, c?n có th? l?p l?i ho?c th?m chí liên t?c và nguy hi?m ??n tính m?ng.

2. B?nh s? c?a b?nh nhan có th? b? lay nhi?m ho?c ?n u?ng kh?ng s?ch s?.

3. Nhi?m trùng h? th?n kinh trung ??ng ? tr? em, d?ch n?o t?y ki?m tra b?t th??ng, ki?m tra th?n kinh x?y ra b?nh ly c?a ph?n x? .

4. Nhi?m khu?n b?nh, t? bào b?ch c?u và b?ch c?u trung tính th??ng t?ng trong máu th??ng xuyên ki?m tra .

5. Khi c?n thi?t, có th? th?c hi?n ??nh k? phan và c?y vi khu?n trong phan , c?y máu, ch?p X-quang ph?i, d?ch n?o t?y và các ki?m tra liên quan khác. 

Phan bi?t và ?i?u tr? H?i ch?ng
1. Các ?i?m chính c?a phan bi?t h?i ch?ng

1. Phan bi?t s?t b? ngoài , n?i nhi?t, h?n mê và co gi?t là thoáng qua, sau khi h? s?t, co gi?t t? ??ng d?ng l?i là s?t ngo?i ban; s?t cao kéo dài, co gi?t nhi?u l?n và h?n mê là do n?i nhi?t.

2. Phan bi?t ??m nhi?t, ??m h?a, ??m ??c, h?n mê, s?t cao, am h?, ??m nhi?t khai th?ng l? th?ng ; v? c?m và mê s?ng , h?ng c?m kh?ng yên, ??m h?a, phi?n tr?ng; h?n mê sau , h?n mê , ??m ??c và màng tim trong, Kh?i. tam trí.

3. Phan bi?t gió ngoài , gió trong và các tác nhan gay b?nh ngoài da, gi?i phong nhi?t r?i lành, n?u th?y s?t cao co gi?t là ch?ng thoáng, khi nhi?t gi?m thì h?t co gi?t;?

phong hàn là b?nh ? tim và gan, nhi?t, ??m và co gi?t, Phong hàn t? ch?ng, co gi?t nhi?u l?n, b?t t?nh, b?nh n?ng.

4. Phan bi?t ngo?i c?m co gi?t, phan bi?t giao mùa, giao mùa và sáu c?n nguyên sinh b?nh.

Vào mùa xuan , mùa xuan ch? y?u là do ?m và khí k?t h?p v?i nhi?t b?c h?a, các tri?u ch?ng là s?t cao, co gi?t, h?n mê, kèm theo n?n m?a và l?m t?m ;

mùa hè dùng nhi?t làm chúa, s? c?t mùa hè ?m ??t, mùa hè tam hi, tri?u ch?ng s?t cao, h?n mê và th?y co gi?t;

n?u có ??m thì s?t, choáng, phong hàn, t? ch?ng và v?, kèm theo tiêu ch?y, nhi?m trùng huy?t. , d?ch ??c t? nóng và ?m ??t, rút ??l?i Jue Overcast .

2. Nguyên t?c ?i?u tr?

Các nguyên t?c ?i?u tr? là ?? xóa ?i nhi?t , lo?i b? ??m , co gi?t ?àn áp, và gió d?p t?t .

Ng??i có ??m nhi?u thì ph?i gi?i b?t ??m, ng??i có ??m n?ng thì ph?i tr?n áp s? ho?ng s?, ng??i có phong nhi?t m?nh thì ph?i d?p gió, ng??i có nhi?t ?? quá cao thì tr??c h?t ph?i h? s?t .

Do có s? khác nhau v? khí tr? và ??m d?i; ch?ng nhi?t có ngo?i ch?n nên có th? gi?t mình, hú vía; khác nhau; khí bên ngoài chênh l?ch, gió kinh , có th? x?y ra ch?ng s? h?i, ch?ng ch?n ??ng Tí ?o .

Vì v?y, long ??m có s? phan bi?t là th?m và h?i, thanh nhi?t gi?i ?àm , tr? ??m th?ng kinh t?ng; thanh nhi?t gi?i u?t có các lo?i gi?i c?, th?ng khí, gi?i nhi?t , th?ng kinh làm mát huy?t ; tr? phong hàn ; có các danh m?c lo?i b? gió và d?p t?t gió .

Có s? khác bi?t gi?a làm d?u trái tim và làm d?u báo th?c và nu?i d??ng trái tim và làm d?u báo ??ng .

Ba, ?i?u tr? d?a trên các h?i ch?ng

1. Gió chuy?n ??ng nhi?t

H?i ch?ng: ??t ng?t, s?t, nh?c ??u, ?au mình m?y, ho, s? m?i , b?t r?t , b?n ch?n , co qu?p chan tay , tùy thu?c vào m?t ?ích, kh?p x??ng hàm, l?ng tr?ng ?? , m?ch n?i ho?c chu?i.

Phan tích: Tà nhi?t phong hàn ? trên m?t sinh c?, tranh giành quy?n tà gay s?t và ?au mình m?y, phong hàn tà tà làm nh?c ??u khi khai th?ng, phong hàn tà khí làm ?au ??u. chan tay lo l?ng, m?t h??ng lên trên và hàm khép l?i.

Phong nhi?t b?ng tr?ng l??i ??, m?ch n?i; ph?m vào con yêu c?a chu?i s? xung .

Ph??ng pháp tr? li?u: tán gió và thanh nhi?t , d?p gió, ng?ng co th?t.

C?ng th?c: Phép c?ng và phép tr? Yinqiaosan . Thu?c th??ng ???c s? d?ng: cay kim ngan hoa , forsythia , b?c hà ?? gió nh? nh?m và nhi?t, ng?n ch?n gió , con ve s?u slough , hoa cúc cho tr?c xu?t gió và ch?ng co th?t , t?m c?ng , chi cau ??ng sylvestris ?? làm d?u c?n gió và bình t?nh co gi?t. Ngoài ra, h?y u?ng viên u?ng tr? hóa ?? gi?i nhi?t và làm d?u c?n s?c .

??i v?i nh?ng ng??i có ??m trong c? h?ng, thêm tre vàng và v? d?a ?? làm sáng t? s? nhi?t ??m, vì s?t cao, táo bón , và s?ng c?a b??m , t?ng vàng ho?c Liangge San . Tr??c ?ay, tr? có ti?n s? s?t cao và co gi?t nên u?ng Zixue San ?? ng?n ng?a co gi?t khi b?t ??u c?m l?nh và s?t .

2. Qiying hai b? cháy

H?i ch?ng: kh?i phát nhanh, s?t cao, b?t r?t, khát và mu?n u?ng, chóng m?t và co gi?t, l?p ph? l??i vàng và th? ráp, ch?t l??i ?? ??m ho?c ?? th?m, m?ch ??p m?nh.

Phan tích: C?m m?o tà d?ch, tà ??c lay lan nhanh nên kh?i phát ??t ng?t; tà khí thì s?t cao, khát n??c mu?n u?ng , nhi?t nóng c?ng th?ng tr?i tim, chóng m?t co gi?t. Ch?t l??i ?? th?m, rêu l??i s?n sùi, m?ch ??p m?nh là ch?ng Khí u?t, u?t k?t.

Ph??ng pháp ?i?u tr?: Qingwen Baidu s?c u?ng c?ng tr?. Các v? thu?c th??ng dùng: forsythia, th?ch cao , berberin , baicalin , cay dành dành , làm th?ng khí hoàn , sinh ??a , mu?ng trau , TPG , Scrophulariaceae , ?an sam gi?i nhi?t, s?ng linh d??ng , bào ng? , Uncaria d?p t?t Feng Pinggan .

Mê s?ng c?ng v?i Shichangpu , ngh? , ho?c b?o b?i Dan , h?i s?c Zixue Xifeng; táo bón c?ng v?i ??i hoàng, mu?i c?a Glauber Tongfu Xiere; n?n c?ng v?i Pinellia , ng?c Ondansetron Jiangni ch?ng n?n.

3. Trái tim ác ??c

Tri?u ch?ng: s?t cao, b?t r?t, tay chan b?n ch?n, co gi?t nhi?u l?n, c?ng gáy , chan tay lo l?ng , ??u l??i, y th?c h?n mê, ch?t l??i ?? th?m, m?ch sác .

Phan tích: Nhi?t ác ?ang hoành hành, do ?ó b? s?t cao kh?ng ?i l?ng quên, làm nhi?u lo?n nhi?t tam và tinh th?n là cáu k?nh ;

màng ngoài tim ??o ng??c làm cho y th?c và h?n mê; tà ác entraps các kinh tuy?n gan , và phong trào n?i b? c?a gan phong hàn khi?n l?ng c?ng ng?c, chan tay nóng n?y, m?t hút. Ch?t l??i ?? th?m, m?ch ??p tr?n tu?t.

Ph??ng pháp ?i?u tr?: thanh tam và h?i huy?t, làm d?u gan, d?p gió .

C?ng th?c: Lingjiao Uncaria Decoction c?ng ho?c tr?. Các v? thu?c th??ng dùng: s?ng linh d??ng, cay m? ??, cay t? t?m, hoa cúc làm d?u gan và d?p gió, Shichangpu, Chuan Fritillary , Guangyujin , keel ?? tr? ??m và th?ng tim, Zhuru , Coptis chinensis ?? làm s?ch ??m và thanh nhi?t. ??ng th?i u?ng thêm Angong Niuhuang Pill ?? th?ng tim và h?i s?c.

Thanh nhi?t c?ng v?i th?ch cao , thanh nhi?t t? h?a ; sau ?ó s?y kh? b?ng ??i hoàng th?, b?t Xuan minh tr? tiêu ch?y s?t táo bón ; mi?ng kh?, l??i ?? c?ng v?i sinh ??a, Scrophulariaceae và Sheng Jin .

4. Vi rút nhi?t ?m

H?i ch?ng: kh?i phát ??t ng?t, s?t ??t ng?t, b?t r?t và mê s?ng , b?t t?nh, co gi?t nhi?u l?n, n?n m?a, ?au b?ng, phan có mùi h?i, phan có l?n m?, ch?t l??i ??, vàng nh?n, m?ch tr?n .

Phan tích: Ch? ?? ?n u?ng kh?ng s?ch s?, d?ch ??c ?m nhi?t tích t? ? ??i tràng , cáu g?t, n?n m?a, ?au b?ng, phan l?n máu; ??c t? ??c ác bu?c con ng??i ph?i tích huy?t, tr?c ti?p xúc ph?m ??n tim gan, thì th?n v? t?i, lá gan. và gió di chuy?n bên trong, và mê s?ng ???c nhìn th?y M?, co gi?t l?p ?i l?p l?i. Ch?t l??i màu ??, l?p ph? ngoài màu vàng , m?ch ??p tr?n.

Ph??ng pháp ?i?u tr?: thanh nhi?t, gi?i ??c , phong hàn .

C?ng th?c: Súp Huanglianjiedu h??ng v?. Th??ng ???c s? d?ng các lo?i thu?c: Scutellaria baicalensis depresses l?a than c?c trên, Coptidis suy y?u than c?c l?a trung bình, phellodendron chinensis suy y?u d??i l?a than c?c, Shanzhitong làm gi?m các triple c?c l?a, d?n l?a xu?ng, b?n lo?i thu?c ???c s? d?ng v?i nhau, cái l?nh bu?t ???c th?ng và thanh nhi?t gi?i ??c . Pulsatilla , T?n bì ?m ru?t , Uncaria, bào ng? Pingganxifeng.

L?p ph? l??i dày và nh?n, phan khó ch?u, ??i hoàng, m?c lan h??ng ?? làm s?ch ru?t, gi?m nhi?t và gi?m ?m ??t; thu?c tr? ?m ??t và Angong Niuhuang ?? th?ng tim và h?i s?c; co gi?t th??ng xuyên và Zixuedan ?? ?c ch? gan và gió; n?n m?a và Yushudan Pihui, gi?i ??c và n?n m?a.

5. Ho?ng lo?n

Ch?ng: Co gi?t ??t ng?t sau c?n ho?ng lo?n d? d?i, gi?t mình la hét, b?t t?nh, tay chan th?p, màng l??i tr?ng m?ng , m?ch kh?ng ??u .

Phan tích: Tr? r?t rè và s? h?i, d? s? h?i. Ch?n ??ng thì khó ch?u, s? h?i thì h?t h?i, ng??c l?i máy Khí thì c?m ?ng gan phong hàn thì ng?t x?u, co gi?t.

Ph??ng pháp tr? li?u: an th?n , d?u gan, d?p gió.

C?ng th?c: Amber Baolong thu?c c?ng ho?c tr?. Các v? thu?c th??ng dùng: h? phách , chu sa , vàng Ch?ng co gi?t làm d?u th?n kinh; Nam sao m?t , Thiên m?n Hoàng Thanh Hoa hóa ??m; nhan sam , Poria , Trung y và d??c li?u , Cam th?o Qi Righting; Iris , Uncaria, Bào ng? Pingganxifeng h?i s?c.

Co gi?t t?n s? ?? thêm ch?ng co th?t r?i rác Tay Phong Zhijing; Qi ít máu c?ng Astragalus , Angelica ,, hoa m?u ??n , Semen BNI day th?n kinh. 

Các li?u pháp khác
??u tiên, ??i ly ??c quy?n

1. Ng?u Hoàng San ??i v?i tr? d??i 1 tu?i nên u?ng 0,3-0,5g, tr? 2-3 tu?i u?ng 0,9g, ngày 2 l?n. U?ng s?a m? ho?c n??c ???ng. Dùng ?? ch?ng gió-nhi?t.

2. Ngày u?ng 1-2 viên cho tr? d??i 1 tu?i và u?ng 3-5 viên cho tr? 1-3 tu?i. Có th? s? d?ng l?i sau 2 gi?. Dùng ?? ch?ng gió-nhi?t.

3. Zixuesan (Pan) 1,5-3g m?i kh?u ph?n, 3 l?n m?t ngày. Dùng cho nh?ng tr??ng h?p co gi?t n?ng.

4. Angong Niuhuang Pills u?ng 1 / 2-1 viên m?i viên, 1-2 l?n m?t ngày. Dùng cho nh?ng ng??i b? co gi?t có bi?u hi?n co gi?t n?ng và s?t cao.

2. ?i?u tr? bên ngoài

1. Long ??m th?o t??i ??p thành bùn, ph?t m?t l??ng m?t ong thích h?p lên g?c , ??p thóp ?? gi?m co th?t, co gi?t. ???c s? d?ng cho các h?i ch?ng co gi?t ? tr? s? sinh khác nhau.

2. R?ng ?óng ch?t, còn nguyên mun lau r?ng.

3. Li?u pháp cham c?u

1. Cham c?u toàn than tr? co gi?t ? Renzhong, Hegu , Neiguan , Taichong , Yongquan , Baihui , Yintang . S?t cao huy?t Qu h? , Ojo , m??i khai huy?t, huy?t Leong , huy?t khóa hàm Shimonoseki , xe bìm b?p . T?t c? ??u s? d?ng k? thu?t kích thích m?nh v?a.

2. Cham c?u nh? ?i?m t?i Shenmen và d??i v? n?o . Kích thích m?nh.

4. Li?u pháp tuina

S?t cao, ??y ba qua, th?u l?c ph? ng? t?ng , th?ng th?y, h?n mê, v?n dái tai , véo trung ; co gi?t, véo tr?i, véo trung , l?y Quchi, l?y vai t?t . Khi mu?n co gi?t c?p tính, Canada hang ??ng London, l?y l? day giày; c? th? co gi?t cong v? phía tr??c, véo Weizhong ; c? th? tr? l?i, véo ??u g?i l? m?t ; r?ng kh?ng thu?n l?i, h?n mê ?ánh th?c khép l?i, véo Hoku .

N?m, ?i?u tr? b?ng tay y

1. ?? làm mát c? th? , b?n có th? s? d?ng túi ?á ch??m ??u, kh?n ?m và ?m và t?m v?i c?n 40% -50% . Có th? dùng Analgin ?? h? nhi?t ?? b?ng cách nh? m?i ho?c tiêm b?p .

2. Diazepam là l?a ch?n ??u tiên ?? ch?ng co gi?t , li?u 0,3-0,5mg / LS, l??ng t?i ?a kh?ng quá 10mg, tiêm t?nh m?ch ch?m sau khi ?? pha lo?ng . Phenobarbital 8-lOmg / kS tiêm b?p ho?c 5% chloral hydrate 50rog / thu?c x? duy trì c?ng có th? ???c s? d?ng .

3. Gi?m áp l?c n?i s? và co gi?t trên 15 phút ho?c co gi?t l?p ?i l?p l?i ? tr? em có th? b? phù n?o . Th??ng dùng mannitol 20% 1-26 / ks, nh? gi?t t?nh m?ch nhanh ho?c tiêm t?nh m?ch trong vòng 20 – 30 phút . L?p l?i m?t l?n trong 6-8 gi?. 

S? c?u co gi?t ? tr? em
B?t k? nguyên nhan là gì, co gi?t c?n ???c ki?m soát càng s?m càng t?t tr??c khi ??n b?nh vi?n, vì co gi?t có th? gay t?n th??ng m? n?o.

1. ??t tr? b? b?nh n?m nghiêng trên gi??ng ph?ng ?? tránh t?c ngh?n ???ng th? và ng?n ng?a b?t k? kích ?ng nào. Trong tr??ng h?p ng?t th? , h?y th? b?ng mi?ng-m?i ngay l?p t?c .

2. Dùng kh?n qu?n ??u ??a ho?c cán thìa gi?a r?ng trên và d??i ?? tránh c?n vào l??i. Cham c?u ho?c h??ng d?n b?ng tay có th? ???c s? d?ng ?? h??ng d?n các ?i?m Renzhong và Neiguan.

3. Ch??m ?á viên ho?c kh?n n??c l?nh lên ??u và trán khi s?t.

4. Kh?ng cho ?n khi b? c?m cúm ?? kh?ng b? s?c vào ???ng h? h?p .

5. Th? oxy ngay l?p t?c khi thi?u oxy . Diazepam là l?a ch?n ??u tiên ?? ki?m soát co gi?t. Tiêm t?nh m?ch ch?m 0,1 ~ 0,3mg / kg / l?n, hi?u qu? trong 1 ~ 3 phút. T?t nh?t là tranh nhau t?ng giay ?? ??a ?i b?nh vi?n tìm nguyên nhan, ??ng th?i kh?ng ch? c?n co gi?t, ch?ng nhi?m trùng, h? s?t. 

Ch?m sóc d? phòng
1. Phòng ng?a

1. Th??ng xuyên t?ng c??ng luy?n t?p th? d?c th? thao ?? nang cao kh? n?ng kháng b?nh.

2. Tránh gian tà nhi?m trùng. Chú y v? sinh th?c ph?m, tránh ?? th?c ph?m h?, h?ng.

3. Phòng ng?a tiêm ch?ng ?úng th?i gian ?? tránh kinh hoàng.

4. Tr? có ti?n s? s?t co gi?t nên h? nhi?t k?p th?i và u?ng thu?c ch?ng co th?t khi b?t ??u s?t ngo?i sinh.

2. ?i?u d??ng

1. Khi co gi?t, kh?ng nên ép ?? tránh bong gan, g?y x??ng . Nghiêng c?a con ??u sang m?t bên ?? tránh hít ph?i n?n m?a. Dùng g?c qu?n d?ng c? h?m l??i và ??t nó gi?a r?ng trên và d??i ?? tránh c?n vào l??i .

2. Gi? im l?ng và tránh kích thích. H?y chú y ??n nh?ng thay ??i trong tình tr?ng b?nh. 

S?c ch?m
C?n nguyên và b?nh sinh
Ch?ng co gi?t m?n tính th??ng g?p ? nh?ng b?nh n?ng sau khi ?m kéo dài, c? khí huy?t, am d??ng ??u b? t?n th??ng; ho?c do co gi?t ??t ng?t, kh?ng lành, yêu tà chính tà, phong tà n?i v?n; ho?c thi?u n?ng b?m sinh, r?i lo?n m?c ph?i, t? th?n h? nh??c. , lo?n d??ng c? và t?nh m?ch, gió M?ng ng??i ác.

Do n?n m?a d? d?i và tiêu ch?y , n?n m?a và tiêu ch?y lau ngày, ho?c tái phát ??t ng?t co gi?t, dùng ph?m s?c, b?nh ra m? h?i tr?m, t? d??ng h? y?u, sinh phong hàn. Ho?c do thi?u d??ng khí , t? h? m?t renin , tiêu ch?y lau ngày , d??ng h? , t? h?, theo th?n d??ng b? t?n th??ng có th? làm t? th?n h? , phong c?c ?o, g?i là “thu?n am mà kh?ng ch?m t?. H?i ch?ng gió c?a “d??ng”. C?p tính co gi?t ho?c ?m b?nh, dai d?ng lành, Hào Shang Yin-chun, am t?n th?t, g? b? m?t trong dinh d??ng, thi?u máu gan, gan m?t Ru Yang, có th? ???c gay ra b?i n??c kh?ng ph?i là Han g?, Yin gió.

Tóm l?i, b?nh co gi?t m?n tính n?m ? gan, t?, th?n, tính ch?t b?nh ly ch? y?u là thi?u h?t. Ch? y?u là t?n th??ng d? dày, V??ng ??t tr?ng gió ; ho?c t? v? h? nh??c, ?o phong c?c; ho?c gan th?n , gan c?t hao t?n s?c kh?e phong hàn. 

ch?n ?oán lam sàng
1. Anh ta có ti?n s? n?n m?a, tiêu ch?y, n?o úng th?y và còi x??ng .

2. Kh?i phát ch?m và di?n bi?n c?a b?nh kéo dài h?n. Da nh?t nh?t , l? ??, thi?u sinh l?c, co gi?t và y?u , t?ng lúc run r?y, hay run, c? báo ??ng t?c th?i, m?ch m?ng và y?u.

3. Theo các bi?u hi?n lam sàng c?a tr? , k?t h?p v?i xét nghi?m sinh hóa máu , ?i?n n?o , d?ch n?o tu?, và ch?c dò Cr s? n?o thì có th? ch?n ?oán r? b?nh nguyên phát. 

Phan bi?t và ?i?u tr? H?i ch?ng

1. Các ?i?m chính c?a phan bi?t h?i ch?ng

1. Phan bi?t c?m l?nh và làm nóng tình hình th?c t? ? ?au ho?c nh?t da, héo tinh th?n m?t m?i, th? ?, chan tay l?nh , nh?t l??i l?ng là nh? m?ng Thi?u ; r?c r?i ?o m?t m?i , ?? b?ng m?t, s?t gi?m can , dysphoria nóng , l??i ?? ít b?i m?t nhi?t t??ng t??ng ; chan tay run, tay chan co qu?p là khí huy?t thi?u ; than nhi?t dao ??ng, khát n??c, khó ch?u , t?c ng?c, h?i th? dày, kh?c ra n??c b?t, l?ng vàng và nh?n, ?ó là ch?ng thi?u h?t.

2. Ch?n ?oán n?i t?ng là ch? th? tr?ng m?t m?i, s?c da xanh xao , chan tay co qu?p, phan l?ng , chan tay l?nh là b?nh ? gan, t?, n?u s?c da nh?t nh?t thì thóp l?m xu?ng, chan tay l?nh, tay chan. tr?n tr?c , phan lo?ng, l??i nh?t, m?ch ??p y?u là do gan, t?, th?n suy y?u.

2. Nguyên t?c ?i?u tr?

Vi?c ?i?u tr? ch?ng co gi?t m?n tính ch? y?u t?p trung vào vi?c b? sung s? thi?u h?t và ch?a tr? t?n g?c nguyên nhan. Wang ??t g? r?ng, ?i?u tr? b?ng lá lách gan; thi?u lá lách, ?i?u tr? b?ng lá lách và th?n nóng lên; Yin gió, x? ly b?ng Yu Yin và Yang . Trong quá trình ?i?u tr? có th? k?t h?p v?i ph??ng pháp ho?t huy?t và n?o vét huy?t qu?n , tiêu ??m, kh? ? huy?t .

Ba, ?i?u tr? d?a trên các h?i ch?ng

1. Tuxumukang

Ch?ng: m?t m?i, s?c da nh?t nh?t, m?t l? ?? và l? ra, chan tay l?nh, phù n? nh? ? chan và m?t, lú l?n, co gi?t, phan lo?ng, màu xanh xanh, th?nh tho?ng có ti?ng kêu , ch?t l??i nh?t nh?t , m?ch y?u.

Phan tích: Tiêu ch?y m?n tính làm t?n th??ng d??ng khí , t?-d??ng t?n th??ng làm suy ki?t và úa, d??ng suy khi?n n?i sinh l?nh ?m nên phan lo?ng, màu xanh, b?ng am, chan tay l?nh s?ng; Muwang tan gió nên th?nh tho?ng co gi?t, h?n mê th?y r?. L??i nh?t tr?ng, m?ch y?u ??n h? ?o T? h? y?u.

Ch? qu?n: làm ?m t? v? d??ng, d??ng th?, tr?n áp m?c.

C?ng th?c: Thu?c s?c làm d?u gan và b? t?. V? thu?c th??ng dùng: Codonopsis , Poria, Atractylodes macrocephala , Chinese yam, ?inh l?ng , cam th?o rang ?? b? t? ích khí , g?ng, qu? chi làm ?m t? d??ng, r? hoa m?u ??n tr?ng và cay m? ?? ?? b? gan, tr? gió. .

Yang Han-sheng go Guizhi, c?ng v?i aconite , qu? Làm ?m lá lách; tiêu ch?y c?ng v?i tiêu ch?y v? t?n c?a Terminalia , nh?c ??u kh?u , than mun h?i t? tiêu ch?y ???ng ru?t ; m?ng tóc, qu?y khóc làm r?i lo?n gi?c ng? ngon vào ban ?êm, c?ng v?i hàu s?ng , gan s?ng Qianyang.

2. Thi?u d??ng t? và th?n

Các tri?u ch?ng: n??c da nh?t nh?t ho?c xám, thóp tr?ng, c?c k? teo, h?n mê bu?n ng?, mi?ng và m?i l?nh, trán ?? m? h?i, chan tay l?nh, run tay chan, phan trong và l?nh, l??i nh?t nh?t, l?ng tr?ng m?ng , m?ch y?u và Y?u.

Phan tích: T? v? và th?n d??ng suy nh??c, n??c l?nh quá nhi?u , thóp tái nh?t ho?c xám, thóp l?m xu?ng, tinh th?n c?c k? teo tóp; d??ng khí h? nh??c, am h? l?nh l?o nên mi?ng m?i l?nh, chan tay l?nh, trán ra m? h?i, phan trong. còn l?nh thì n?m ng? mê man, d??ng h?, phong hàn do thi?u thì tay chan v?n v?o, run r?y. Ch?t l??i nh?t nh?t, l?ng tr?ng nh?t, m?ch ??p m?ng y?u là d?u hi?u c?a t? v? h? hàn. Lá bài này ???c g?i là h?i ch?ng phong hàn ch?m “thu?n am mà kh?ng d??ng”. Th?c ch?t là am th?nh mà d??ng suy, thu?c giai ?o?n quan tr?ng c?a d??ng khí suy ? giai ?o?n cu?i c?a ch?ng co gi?t ch?m .

Ph??ng pháp ?i?u tr?: làm ?m t? th?n, b? d??ng, gi?i u?t .

C?ng th?c: Thu?c s?c Guzhen k?t h?p v?i Thu?c s?c Zhuhandangjing. Th??ng ???c s? d?ng thu?c: Codonopsis, Astragalus, th??ng tru?t macrocephala, cocos Poria, rang cam th?o ?? làm ?m bình t?nh , Paofuzi, qu?, h?t tiêu T? Xuyên , Paojiang , ?m lên ??t Stove trái tim d??ng và l?u ngh?ch c?nh .

Co gi?t th??ng xuyên thêm r?ng r?ng và Uncaria ?? làm d?u gan và d?p gió; sau khi d??ng khí ???c ph?c h?i, chuy?n sang N??c s?c Lizhong Dihuang ho?c Kebao Lisu Decoction ?? tìm ki?m am t? d??ng , ?? am d??ng ???c duy trì, và d??ng thì sinh, am lau thì co gi?t.

3. Thi?u am và chuy?n ??ng c?a gió

H?i ch?ng: Suy nh??c và m?t m?i, da ?? b?ng, s?t nh? và s?t can, run và c?m giác t?i l?i, ho?c co c?ng chan tay, tay chan và tim nóng, phan kh? , ch?t l??i nh?t, kh?ng rêu, m?ch ?? th?m, m?ch ??p nhanh .

Phan tích: gan th?n m?t am, thi?u am sinh ra n?i nhi?t , m?t m?i ki?t s?c, b?c h?a, s?t nh? và sút can, tay chan nóng, phan kh?, th?y kh?ng m?c, sinh c?. và các t?nh m?ch b? lo?n d??ng, run r?y, c?m giác t?i l?i và các chi. Ch?t l??i ?? th?m, kh?ng có rêu, ít d?ch, m?ch sác là d?u hi?u c?a gan th?n am h?.

Ph??ng pháp ?i?u tr?: d??ng am kh? d??ng, d??ng th?y, d??ng m?c.

C?ng th?c: c?ng và tr? Dading Fengzhu . V? thu?c th??ng dùng: mào gà vàng , gelatin da l?a , rehmannia, dendrobium , Ophiopogon japonicus d??ng am d??ng huy?t , mai rùa , mai rùa , hàu ng?n n?ng gió.

Yin thi?u và nóng ran c?ng v?i Yin Chaihu , Artemisia annua , và Digupi ?? r? ràng s? thi?u h?t và nhi?t ; cho nh?ng ng??i có nhi?u c?n co gi?t, nu?t ?? d?ng co th?t, gió phan tán và ng?ng co th?t, vì b? tê li?t , add b? c?p , r?n , con r?n màu ?en , m?t ??t Long và B?ch tru?t ki?m gió, tr? tà, nh?ng thu?c gió l?i kh?, nên b? sung các s?n ph?m d??ng huy?t, d??ng ?m. 

Các li?u pháp khác
1. Ti?c tr?i nghi?m

1. Viper, nghi?n m?n và nu?t. 1,5g m?i kh?u ph?n, 2 l?n m?t ngày. ??i v?i h?i ch?ng phì ??i thi?u ??t, thi?u g?.

2. M?i v? 15g long ??t, b? c?p t?m, h?c lào , b?ch ch?, ?u ?? , th?c ??a . Thu?c s?c trong n??c. Dùng cho ch?ng co gi?t ch?m và li?t t? chi.

2. ?i?u tr? bên ngoài

1. Codonopsis, Radix Astragali, Atractylodes macrocephala, Cam th?o, Radix Paeoniae Alba, V? quyt , C? Pinellia, Gastrodia , Chuanwu , B? c?p, Araceae , ?inh h??ng m?i th? 6g, Chu sa 1g, G?ng 3g, 5 qu? chà là. Xào và ?i ph?n r?n m?i ngày m?t l?n. ??i v?i h?i ch?ng phì ??i thi?u ??t, thi?u g?.

2. 5 con b? c?p, 1 con r?t , 5 con t?m c?ng và 7 con ve s?u. Nghiên thành b?t m?n, ??p vào r?n, ngày 1 l?n. Dùng cho ch?ng tê li?t co gi?t ch?m.

3. Li?u pháp cham c?u

1. Cham c?u chi trên ?? ch?n các huy?t: Neiguan, Quchi, Hegu. Các huy?t chi d??i : Chengshan , Taichong. Ch?t ch?t các k? r?ng và cham các huy?t: Xích th??c, Gò má.

2. Ph??ng pháp ch?a tr? moxibustion huy?t Dazhui, Pishu , Mingmen , Guanyuan , Qihai , Baihui, Zusanli . ??i v?i ch?ng t? v? h? nh??c, th?n d??ng h? .

4. Li?u pháp tuina

Ch?y Ng? Kinh, ??y ??t c?a lá lách, chà l?m ??t ngón tay, di chuy?n Tám S? ?? , chia Yin và Yang, ??y ba ?èo, chà vào mùa xuan, chà bàn chan ba d?m. 

Ch?m sóc d? phòng
1. Phòng ng?a

1. Tích c?c ?i?u tr? b?nh c? b?n.

2. Làm t?t c?ng tác ch?m sóc s?c kh?e tr? em, ?i?u ch?nh tinh th?n, tình c?m, t?ng c??ng rèn luy?n than th?, nang cao kh? n?ng ch?ng ?? b?nh t?t.

3. Chú y v? sinh th?c ph?m, nên ?n th?c ?n giàu dinh d??ng, d? tiêu hóa .

2. ?i?u d??ng

1. Gi? cho phòng b?nh yên t?nh, gi?m b?t kích thích và ??m b?o r?ng ??a tr? ???c ngh? ng?i yên t?nh.

2. Khi co gi?t, kh?ng ???c kéo m?nh ?? kh?ng làm c?ng c? và x??ng. .

3. ??i v?i tr? n?m li?t gi??ng lau ngày nên thay ??i t? th? th??ng xuyên, n?u c?n có th? dùng mi?ng b?t bi?n, ??m h?i,… và th??ng xuyên dùng n??c ?m lau l?ng, ho?c dùng kh?n ?m xoa bóp c?c b? ?? tránh các v?t n?t .

4. Tr? h?n mê, co gi?t, kh?c ra nhi?u c?n chú y gi? cho ???ng th? kh?ng b? c?n tr? ?? h?t ng?t.

5. Chú y t?ng c??ng dinh d??ng, x?ng m?i h?ng cho tr? kh?ng nu?t ???c . 

Tóm t?t v?n h?c
” B?nh nhi khoa Th?ng Jue . Tr? ch?ng b?nh báo ??ng ??t ng?t”: “? tr? em h?i h?p lo au, sinh ra trong lòng vì nhi?t; c? th? nóng b?ng, m?t ?? , mi?ng nóng, n??c ti?u vàng. ??, và b? phim là co qu?p, và bìa r?t nóng. gió ???c sinh ra, gió thu?c v? gan, và d??ng là ??y ?? c?a thi?u am. “co gi?t m?n tính” Sau khi b?nh ho?c ói m?a và tiêu ch?y, lá lách và d? dày suy nh??c và c? th? l?nh, mi?ng m?i l?nh, tay chan t?i, l? ??, bu?n ng?, kh?ng có d??ng cách này. “” S?c lo l?ng ph?i h?p v?i gi?i nhi?t và tiêu ch?y, s?c ch?m. ???c k?t h?p v?i tính ?m và thu?c b?. “

“Thanh niên và nhi tan b?n”: “??i v?i nh?ng ng??i th??ng xuyên b? phong hàn thì phong hàn, d? tr?, d? phát. Nh?ng ng??i co gi?t m?ng thì phong hàn c?ng ? trong b?n, khó tr?, và lá lách c?n ???c ti?p thêm sinh l?c. “

” Jingyue Quanshu . Xiaoer Ze. Jingfeng”: “Phong hàn có hai tinh: m?t ngày thu?c ch?ng th?c ch?ng, m?t ngày thu?c ch?ng thi?u và ch?ng suy ki?t. Bao ng??i lo l?ng b? ch?ng d??ng c?ng d??ng, nh?ng gan nhi?u h?n gió. . Ph? nhi?t, ph? nhi?t, ??m ? tam và hoành, phong và h?a ?ánh nhau, nên ch?ng th? khí b?o phát, ??m nhi?t th?nh thì tr? ch?ng tr??c r?i ??n g?c r?. nên ch?a kh?i ch?ng am h? , t? và ph?i ??u suy, gan kh?ng qu?n ???c tà khí, ph?m vào t? v? mà sinh phong hàn, kh?ng có ch?ng d??ng h?. Vì v?y, nh?ng ng??i kh?ng ?? hình th?c. , khí, b?nh và khí ??u co gi?t ch?m, t? và d? dùng ?? c?u sinh khí, tuy hai th? ??u g?i là kinh s? và có s? khác nhau gi?a ?o và th?c, nên tên háo s?c c?ng khác nhau. ??i ??i này kh?ng ???c b? qua cái tên và ngh? ??n cái ngh?a ”. 

Nghiên c?u hi?n ??i
Wu Hongji. Quan sát lam sàng c?a cham c?u trong ?i?u tr? s?t co gi?t ? tr? em . T?p chí Y h?c c? truy?n Trung Qu?c Chi?t Giang 1996; (8): 373

28 tr??ng h?p co gi?t do s?t ? tr? em ???c chia thành 2 nhóm, 21 tr??ng h?p ? nhóm ?i?u tr? và 7 tr??ng h?p ? nhóm ch?ng. Trong tr??ng h?p s?t cao co gi?t, hai nhóm tr? ???c tiêm b?p Analgin 10mg / kg, xoa c?n ?? h? nhi?t, cho th? ?xy. Nhóm ?i?u tr? l?i ???c th?c hi?n li?u pháp cham c?u: ??u tiên l?y huy?t Nhan trung ?am h??ng lên trên trong 2-3 phút, sau ?ó v?n nh? cho ??n khi tr? t?nh d?y và có ph?n ?ng kích thích nh? qu?y khóc thì cham c?u. . Sau ?ó cham hai bên l? ?? kho?ng 1 phút, ph??ng pháp gi?m xo?n ?? c?p ??n kích thích m?nh, cách kim kho?ng n?a phút m?t l?n, r?i nh? 1-3 gi?t máu; ?am xuyên hai bên Hoku 3-5, ph??ng pháp gi?m xo?n ?? c?p ??n ph??ng ti?n kích thích, cham kim m?i huy?t 1 – 2 phút r?i ti?n hành cham kim. Nhóm ch?ng ???c tiêm b?p Diazepam 0,3mg / kg. K?t qu? ?i?u tr?: Tr? trong nhóm ?i?u tr? kh?i co gi?t trong vòng 20 giay ??n 2 phút, than nhi?t gi?m xu?ng, trung bình là 1 phút 2 giay; tr? trong nhóm ??i ch?ng h?t co gi?t trong vòng 2-5 phút, trung bình trong 3 phút và 2 giay, và hi?u qu? là r?t ?áng k?. S? khác bi?t v? gi?i tính (p <0,001).

Wang Qingtao, Gao Shutang. C? Bing San ?i?u tr? 43 tr??ng h?p co gi?t do s?t ? tr? em. Y h?c c? truy?n Trung Qu?c Cát Lam 1993; (1): 25

X? h??ng 1 ph?n, borneol 50 ph?n, phi?n ngh? , ngh? 1 ph?n, th?c ??a 30 ph?n, huy?t r?ng 50 ph?n, vàng lá 10 ph?n, b? c?p 50 ph?n, nghi?n thành b?t m?n. Khi s? d?ng, ch? c?n pha b?t vào dung m?i ??ng tr??ng ( n??c mu?i sinh ly, …), ép m?i l?n. Dùng 2 giay / ks, t?ng g?p ??i n?u c?n, và l?p l?i sau 2 gi?. ?i?u tr? 43 ca s?t co gi?t ? tr? em, trong ?ó 25 ca kh?i, 11 ca có hi?u qu? r? r?t, 5 ca có hi?u qu?, 2 ca kh?ng có k?t qu?, t?ng t? l? hi?u qu? là 96%.

 

http://tycyzzc.80sbsb.com/w/%E5%B0%8F%E5%84%BF%E6%83%8A%E9%A3%8E

 

Facebook Comments

You may also like...

Tr? l?i

网站地图 申博游戏下载 太阳城申博开户 申博 申博娱乐手机登入
申博怎么开户 菲律宾申博娱乐管理网 太阳城在线存款登入 太阳城在线注册登入
澳门新葡京赌场 太阳城集团 菲律宾申博娱乐 申博代理
太阳城登入 申博娱乐开户 ag真人娱乐 太阳城会员登入
太阳城亚洲注册 星级百家乐 申博娱乐开户 申博代理开户