Minh m?ng thang có tác d?ng gì

Ngày nay, s?c kh?e con ng??i ngày càng xu?ng c?p ??t bi?t là cánh ?àn ?ng. áp l?c c?ng vi?c kèm thêm vi?c s? d?ng nhi?u ch?t kích thích nh? r??u, bia, thu?c lá gay h?i cho s?c kh?e. Trong bài vi?t d??i ?ay, h?y cùng Th?o M?c HHT khám phá bài thu?c Minh M?ng thang giúp b? sung th? l?c c?ng nh? t?ng c??ng sinh ly cho nam gi?i nhé!

minh mang thang

Minh mang thang 36 vi

1. Gi?i thi?u v? minh m?ng thang

Bài thu?c Minh M?ng thang?là bài thu?c b? có t? th?i Vua Minh M?ng. Ng??i dan t??ng truy?n r?ng, do th?i còn tr? ?ng hao phí s?c l?c nhi?u vào chuy?n phòng the nên s?c kh?e ngày càng y?u. ?? kh?i ph?c l?i th? l?c và s?c kh?e sau khi lên ng?i vua, ?ng ra l?nh cho Ng? Y bào ch? cho mình m?t lo?i thu?c b?. K? t? ?ó thu?c b? ngam r??u ra ??i, Vua Minh M?ng s? d?ng h?ng ngày và s?c kh?e ngày càng t?t lên. Nh? vào r??u thu?c Minh M?ng thang mà ?ng có t?i 78 hoàng t? và 64 c?ng chúa.

R??u thu?c Minh M?ng thang ???c ghi chép l?i trong sách v? r?t nhi?u nh?ng b? th?t l?c. ??n n?m 2014, sau khi tìm hi?u và nghiên c?u H?i ??ng Y t?nh Th?a Thiên Hu? ?? tìm ra l?i các nguyên li?u bào ch? ra lo?i thu?c b? này.?

Th?i x?a, bài thu?c r??u Minh M?ng thang ch? có 22 v? d??c li?u và k?t h?p v?i 1 t?c kè kh? nh?ng sau ?ó nhi?u th?y thu?c ?? thêm m?t s? v? thu?c khác vào ?? phù h?p th? tr?ng ng??i dùng. Hi?n nay, Minh M?ng thang có 33 v?, 35 v?, ho?c 36 v? d??c li?u, Trong ?ó các v? chính th??ng là Dam D??ng Ho?c, Nh?c Thung Dung, K? T?, Nhan Sam ?? Tr?ng và Ba Kích kèm thêm 2 t?c kè kh?. ?ay là bài thu?c ???c ng??i dùng nhi?u và phan ph?i r?ng r?i.

tac ke trong minh mang thang

tac ke trong minh mang thang

2. Tác d?ng c?a Minh M?ng thang

Minh M?ng thang?v? là lo?i thu?c b? r?t quy ???c nhi?u vua, chúa th?i x?a s? d?ng và ngày nay c?ng ???c lòng r?t nhi?u ng??i. B?i l?, bài thu?c này có r?t nhi?u c?ng d?ng nh?:?

 • Giúp ng??i dùng t?ng c??ng s?c kh?e, tinh th?n t?nh táo, minh m?n.
 • Giúp t?ng c??ng th? l?c và sinh ly cho nam gi?i.
 • H? tr? ?i?u tr? các v?n ?? v? gan, th?n…
 • T?ng c??ng h? tiêu hóa và kéo dài tu?i th?.
 • Là thu?c b? cho nh?ng ng??i suy nh??c c? th?, m?t m?i.
 • Giúp ng?n ng?a quá trình m?n d?c s?m ? nam gi?i.

Tuy nhiên, tùy theo c? ??a và th? tr?ng t?ng ng??i mà thu?c có tác d?ng khác nhau.

Tác d?ng c?a Minh M?ng thang

Tác d?ng c?a Minh M?ng thang

3. ??i t??ng s? d?ng Minh M?ng thang?

Bài thu?c Minh M?ng thang là thu?c b? t?ng c??ng sinh ly cho nam gi?i. Tuy nhiên, n? gi?i v?n có th? s? d?ng, ch? c?n là m?t trong s? ??i t??ng sau:?

 • Nh?ng ng??i y?u sinh ly ho?c gi?m ch?c n?ng sinh ly. Kh?ng có ham mu?n, c?m giác trong chuy?n ch?n g?i.
 • Nh?ng ng??i có c? th? ?m y?u, suy nh??c c? th?, hay m?t m?i trong ng??i.
 • Nh?ng ng??i có h? tiêu hóa y?u, kh?ng t?ng can, kh?ng h?p th? ???c ch?t dinh d??ng.
 • Nh?ng ng??i b? phong tê th?p.
 • Ng??i già x??ng kh?p suy y?u.
 • Nh?ng ng??i ch?a có con ho?c hi?m mu?n v?n có th? dùng
 • Ng??i bình th??ng kh?ng b?nh t?t v?n có th? s? d?ng bài thu?c này ?? t?ng c??ng s?c kh?e và kéo dài tu?i th?.

L?u y ch?ng ch? ??nh ??i v?i các ??i t??ng sau:

 • Tr? em d??i 18 tu?i, ng??i ? tu?i v? thành niên.
 • Ph? n? ?ang mang thai ho?c cho con bú.
 • Nh?ng ng??i b? d? ?ng v?i các lo?i ?? u?ng nh? c?n, r??u.
 • Ng??i b? d? ?ng v?i các thành ph?n khác c?a thu?c.
 • Ng??i b? cao huy?t áp.
??i t??ng s? d?ng Minh M?ng thang

??i t??ng s? d?ng Minh M?ng thang

4. Cách ngam r??u Minh M?ng thang

Có nhi?u cách ?? b?n bào ch? thu?c Minh M?ng thang, m?t là s?c thu?c u?ng, hai là b?n có th? ngam r??u. Th?ng th??ng, ng??i ta s? dùng cách ngam r??u Minh M?ng thang. ?? b?t ??u quá trình ngam r??u, b?n c?n chu?n b? nh?ng v?t li?u sau:

 • B?n chu?n b? 7.5 lít r??u tr?ng ho?c r??u n?p, có n?ng ?? 38 – 40 ??.
 • M?t l? th?y tinh ho?c chum v?i sành có kh? n?ng ch?a ???c 10 lít.
 • ???ng phèn 100 gram.

Sau khi chu?n b? xong, b?n có th? b?t ??u th?c hi?n vi?c ngam r??u thu?c nh? sau:

 • ??u tiên ?em r?a qua các v? thu?c và ?? ráo.
 • Sau ?ó cho t?t c? các v? thu?c vào bình th?y tinh ho?c chum tr? t?c kè và sao bi?n.
 • ?? 0.5 lít r??u vào chum, bình ngam trong vòng 30 phút.
 • Trong lúc ch? r??u ng?m vào thu?c ?em t?c kè và sao bi?n ?i n??ng ??n khi d?y mùi.
 • Sau 30 phút b?n ?? r??u trong bình ra ngoài và b? ?i. L?y 7 lít r??u còn l?i cho vào bình thêm 100 gram ???ng phèn, t?c kè, sao bi?n.
 • Sau cùng ??y kín n?p, ?? n?i ít ánh n?ng m?t tr?i. ? trong vào 30 ngày là có th? dùng ???c. Tuy nhiên, ngam càng lau thì hi?u qu? s? d?ng càng cao, t? 6 – 12 tháng là t?t nh?t.?

Li?u l??ng dùng: 20ml/l?n, s? d?ng 2-3 l?n/ngày.

Cách dùng: Tr??c dùng b?a chính b?n nên u?ng r??u Minh M?ng thang t? 10-20 phút. ??i v?i nh?ng ng??i có v?n ?? v? ?au d? dày có th? dùng sau b?a ?n. Nh?ng tr??ng h?p kh?ng u?ng ???c r??u ho?c mu?n gi?m b?t mùi, có th? thêm m?t ong ho?c ?em ?i ch?ng cách th?y ?? lo?i b? b?t mùi c?n.

Cách ngam r??u Minh M?ng thang

Cách ngam r??u Minh M?ng thang

5. Giá thu?c Minh M?ng thang nh? th? nào?

Hi?n nay, Minh M?ng thang ???c s? d?ng ph? bi?n và ???c bán t?i nhi?u c?a hi?u. V?y giá thu?c Minh M?ng thang bao nhiêu?

 • Minh M?ng thang 36 v?: 700.000 ??ng/ 1 thang thu?c.

6. Mua minh m?ng thang ? ?au

?? mua minh m?ng thang t?i th?o m?c hht b?n có th? ??t hàng t?i ??a ch?:

S? 23a ng? 137 ???ng Bát Kh?i, ph??ng Long Biên, qu?n Long Biên, Hà N?i

Liên h? qua ?i?n tho?i, Zalo: 0964.421.551 – ho?c 0932.340.345

7. Video : Minh m?ng thang 36 v?

 

Hy v?ng qua bài vi?t trên, m?i ng??i có th? hi?u r? h?n c?ng d?ng c?ng nh? cách s? d?ng v? Minh M?ng thang. ?? mua ???c s?n ph?m ch?t l??ng, uy tín và giá c? ph?i ch?ng, h?y truy c?p ngay website c?a Th?o M?c HHT ?? ???c t? v?n và h? tr? mi?n phí nhé!

8. Các bài vi?t có th? b?n ch?a xem

+ T?ng h?p kinh nghi?m ch?a b?nh b?ng m?t k? ?à

+?B?nh vi?n th? thao hà n?i n?m ? ch? nào

 

Facebook Comments

Tr? l?i

网站地图 申博登入网址 777老虎机游戏 申博娱乐手机版 申博娱乐手机登入
777老虎机支付宝充值 申博登录不了 www.138.bo 申博登录不了
申博手机版 网上百家乐 申博 太阳城代理
申博百家乐 菲律宾太城申博 菲律宾太阳城申博 太阳城网址
申博登入网址 申博代理开户 申博娱乐官网 太阳城申博开户