Cách ch?a tr? b?nh hen ph? qu?n ? ng??i l?n

B?nh hen ph? qu?n ch?c kh?ng còn xa l? v?i nhi?u ng??i. V?i s? l??ng ng??i l?n m?c b?nh và t? l? t? vong ngày càng cao, c?n b?nh này càng tr? thành m?i ?e d?a ??i v?i con ng??i. Hi?n nay, trên các tin truy?n th?ng hay qu?ng cáo ??u chia s? nh?ng cách ?? ch?a tr? b?nh hen này, tuy nhiên kh?ng ph?i ph??ng pháp nào c?ng hi?u qu?. Bài vi?t sau ?ay, Th?o M?c HHT s? chia s? cho các b?n cách ch?a tr? b?nh hen hi?u qu? ? ng??i l?n.

Cách ch?n ?oán hen ph? qu?n

Hen ph? qu?n (hen suy?n) là b?nh h? h?p m?n tính và ???ng d?n khí th??ng b? s?ng, viêm d?n ??n hi?n t??ng khó th?, th? khò khè.

Khi g?p các tác nhan kích thích ng??i b?nh th??ng ?au ng?c, ho, và c? khó th? nh?ng tri?u ch?ng này còn ???c g?i là lên c?n hen.

Nh?ng ng??i m?c b?nh hen ph? qu?n c?n ph?i ???c chu?n ?oán chính xác ?? có cách ch?a tr? hi?u qu?. D??i ?ay là 2 lo?i ch?n ?oán th??ng g?p:

 • Ch?n ?oán xác ??nh: d?a vào 3 y?u t? sau
 • ?? có ti?n s? d? ?ng: b? m?, anh ch? em, ng??i than trong gia ?ình t?ng m?c b?nh hen, hay có b?nh d? ?ng nh? chàm, mày ?ay, viêm m?i d? ?ng..
 • Khám lam sàng: Nh?ng c?n ho, khó th? xu?t hi?n th??ng xuyên vào ban ?êm ho?c khi ti?p xúc v?i d? nguyên hay thay ??i th?i ti?t ??u có hi?n t??ng này. Nghe ph?i trong c?n ho, khó th? có ran rít ran ngáy.
 • ?o ch?c n?ng h? h?p: ?o l??ng ??nh PEF n?u t?ng b?ng ho?c h?n trên 20% so v?i tr??c khi dùng thu?c ho?c PEF thay ??i sáng chi?u b?ng ho?c trên 20% b?n có th? b? ch?n ?oán là m?c b?nh hen ph? qu?n.

Ngoài ra, b?n có th? th? test kích thích beta 2 ho?c xét nghi?m tìm nguyên d? nhan c?ng là ch?ng c? ?? ch?n ?oán b?nh hen.

 • Ch?n ?oán phan bi?t:?
 • C?n hen tim: có ti?n s? b?nh tim, khó th? khi làm vi?c quá s?c, huy?t áp th??ng cao.
 • Tràn khí màng ph?i: Kh?ng có ti?n s? khó th?, có tri?u ch?ng tràn m?t bên ph?i.
 • B?nh ph?i t?c ngh?n m?n tính: th??ng xu?t hi?n ? nam gi?i, có ti?n s? hút thu?c lá.
 • Viêm ti?u ph? qu?n c?p: th??ng s?t và ?i kèm ho kh?c ??m.

D? v?t ???ng h? h?p: ho nhi?u, khó th?, tím tái.

Ch?a tr? hen ph? qu?n cùng Th?o M?c HHT

Ch?a tr? hen ph? qu?n cùng Th?o M?c HHT

B?nh hen ph? qu?n có th? ch?a kh?i ???c kh?ng?

Nhi?u ng??i th??ng ??t cau h?i li?u “b?nh hen ph? qu?n có th? ch?a kh?i ???c kh?ng?” Cau tr? l?i là kh?ng. B?nh hen ph? qu?n này s? kh?ng có ph??ng thu?c hay? cách ch?a tr? nào có th? ch?a ???c d?t ?i?m. Tuy nhiên, b?n v?n nên ?i?u tr? và tránh ti?p xúc v?i các y?u t? kh?i phát b?nh ?? giúp tình hình b?nh ???c t?t h?n và gi?m nguy c? tình tr?ng b?nh hen chuy?n bi?n n?ng h?n.

Trong m?t s? tr??ng h?p b?nh hen ph? qu?n s? t? kh?i nh? di?n ti?n t? nhiên c?a b?nh:

 • Th??ng x?y ra khi b?nh hen kh?i phát t? bé.
 • Khi kh?i phát t? bé b?nh hen s? t? gi?i h?n và có tiên l??ng t?t h?n so v?i hen kh?i phát lúc tr??ng thành.

? Có ??n kho?ng 1?2 tr??ng h?p tr? em kh?i phát b?nh hen vào tu?i nh?, nh?ng ??n tu?i tr??ng thành tri?u ch?ng s? kh?ng còn n?a.

? Có t?i 1?4 tr??ng h?p tri?u ch?ng hen ? m?c nh? và ch? c?n tránh các y?u t? kích phát c?n hen là có th? ki?m soát t?t b?nh.

? 1?4 tr??ng h?p là nh?ng ng??i ? ?? tu?i tr??ng thành v?n còn tri?u ch?ng hen n?ng.

 • T? 10 tu?i tr? ?i n?u ki?m soát t?t các ch?t xúc tác phát b?nh hen s? nh? và th?a d?n ?i. Tuy nhiên, ng??i tr??ng thành có ti?n s? b? hen t? bé v?n có nguy c? b? m?c hen ph? qu?n tr? l?i và t? l? cao h?n nhi?u l?n so v?i nh?ng ng??i kh?ng có ti?n s? hen t? bé.

Ch?a tr? b?nh hen ph? qu?n ? ng??i l?n

Hi?n nay, kh?ng ch? tr? em m?i m?c b?nh hen suy?n mà t? l? m?c b?nh hen ph? qu?n ? ng??i l?n c?ng r?t cao. Tuy c?n b?nh hen nay kh?ng th? ?i?u tr? d?t ?i?m nh?ng v?n có cách ch?a tr? ?? giúp ki?m soát b?nh t?t h?n. Sau ?ay, là m?t s? cách ch?a tr? b?nh hen ph? qu?n ? ng??i l?n hi?u qu?:

Ch?a tr? b?nh hen ph? qu?n b?ng m?t k? ?à

M?t k? ?à là m?t lo?i thu?c quy có tác d?ng th?ng kinh, thanh nhi?t, gi?i ??c, ch?ng co th?t và co gi?t ? tr? em. Chính vì có nhi?u c?ng d?ng nh? v?y nên m?t k? ?à th??ng ???c dùng ?? tr? các b?nh nh? co gi?t, cao huy?t áp, và ??c bi?t ch?a ???c hen ph? qu?n.

M?t k? ?à t??i sau khi ???c s? ch? và x? ly k? càng s? ???c bu?c mi?ng túi l?i và ?em treo ? nh?ng ? thoáng mát, kh? ráo.?

Cách dùng: Dùng m?t l??ng m?t k? ?à ?? ???c chia thành nh?ng ph?n nh? pha v?i m?t ong sau ?ó cho thêm n??c ?m và khu?y ??u lên u?ng. ??i v?i nh?ng m?t kh? ch? c?n s?c thành mi?ng nh? r?i dùng.?

Li?u l??ng: Tùy vào ?? tu?i mà l??ng m?t k? ?à s? khác nhau. S? d?ng m?t 2 l?n/ ngày và s? d?ng liên t?c trong 7 ??n 10 ngày.

Ch?a tr? b?nh hen ph? qu?n b?ng m?t k? ?à

Ch?a tr? b?nh hen ph? qu?n b?ng m?t k? ?à

Ch?a tr? b?nh hen ph? qu?n b?ng cay lá hen

Cay lá hen hay còn g?i là cay b?ng b?ng có th? ch?a tr? b?nh hen r?t t?t. Trong lá cay hen có ch?a các ch?t kháng viêm, ch?ng viêm ???ng h? h?p hi?u qu?. Chính vì th? mà lá cay hen là thành ph?n kh?ng th? thi?u trong phác ?? ?i?u tr? các b?nh viêm m?n tính nh? hen suy?n, viêm ph? qu?n m?n, b?nh ph?i t?c ngh?n m?n tính.

Cách dùng: L?y 20g lá hen, 30g rau khúc, 16g cam th?o ??t ?em ?i r?a s?ch. Sau ?ó, ?un nh?ng nguyên li?u trên v?i 1,5 lít n??c s?ch. ?un c?n t?i khi còn 1 lít thì d?ng, chia thành 3-4 l?n u?ng trong ngày.

Li?u l??ng: T? 8 ??n 10 lá/ngày và thu?c có c?ng hi?u t? 2-3 ngày.

Ch?a tr? b?nh hen ph? qu?n b?ng cay lá hen

Ch?a tr? b?nh hen ph? qu?n b?ng cay lá hen

Ch?a tr? hen ph? qu?n b?ng cao b? ph?

Ch?a tr? hen ph? qu?n b?ng cao b? ph? c?ng r?t hi?u qu?. ?ay là m?t bài thu?c ??ng y v?i thành ph?n g?m 8 lo?i th?o d??c và ???c ví nh? “Bát v? bình ph?”. Cao b? ph? có r?t nhi?u c?ng d?ng nh? ?i?u tr? các ch?ng viêm: h?ng, ph?i, ph? qu?n, h? tr? ?i?u tr? lao ph?i, khí… M?i v? thu?c trong cao b? ph? ??u có ch?c n?ng riêng nh?ng khi k?t h?p theo t? l? vàng l?i v?i nhau chúng có kh? n?ng ch?a tr? ???c b?nh hen suy?n.

Cách dùng và li?u l??ng: L?y m?t thìa cao b? ph? pha v?i n??c ?m. Ngày u?ng 3 l?n sau b?a ?n 15 phút.?

L? trình ?i?u tr?: Cao b? ph? ???c ?óng theo l? 200g t??ng ?ng v?i ?i?u tr? 10 ngày. Sau 5-10 ngày gi?m 30% tri?u ch?ng ho, khó th?, sau 20-30 ngày gi?m 70% và t? 30-50 ngày t?t h?n c?n ho.

Ch?a hen ph? qu?n b?ng B?ch gi?i t?

Cách ch?a tr? b?nh hen ph? qu?n cu?i cùng ?ó là dùng b?ch gi?i t?. Có c?ng d?ng ?n hóa hàn ?àm, l?i khí, th?ng kinh l?c…Dùng lo?i thu?c này k?t h?p v?i s? th?o d??c có th? t?o m?t lo?i thu?c ch?a tr? hen suy?n r?t hi?u qu?.

Cách dùng và li?u l??ng: Cho 4g b?ch gi?i t? cùng 12g lai phúc t? và t? t? vào n?i n??c 600ml ?un trong kho?ng 30 phút. Sau khi ch? còn ? l??ng n??c thì d?ng. Ch?t l?y n??c, u?ng 3 l?n/ngày. Dùng trong kho?ng 1 tháng b?nh s? thuyên gi?m.

Ch?a hen ph? qu?n b?ng B?ch gi?i t?

Ch?a hen ph? qu?n b?ng B?ch gi?i t?

Nh? v?y, chúng t?i v?a chia s? nh?ng th?ng tin v? cách ch?a tr? hen ph? qu?n ? ng??i l?n. Hy v?ng nh?ng th?ng tin trên s? giúp ích ???c cho b?n trong vi?c tìm ra ph??ng pháp ch?a tr? b?nh hi?u qu?. ?? mua ???c s?n ph?m ch?t l??ng và uy tín h?y truy c?p ngay website c?a Th?o M?c HHT ?? ???c t? v?n và h? tr? mi?n phí nhé!

>>> Tham kh?o thêm:?

Facebook Comments

Tr? l?i

网站地图 申博真人游戏 太阳城 申博手机下载版 菲律宾太阳城申博
菲律宾太阳城申博88msc登入 www.88ag.com 菲律宾申博现金网登入 太阳城在线注册登入
申博登入网址 太阳城代理 申博手机下载版 申博直营现金网
百家乐真人游戏 太阳城登入 申博游戏手机下载 百家乐真人游戏
现金网百家乐 澳门星际赌场 百家乐登入网址 太阳城代理